ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΑ - Αχαρνές
Άλλο - Αχαρνές Αχαρνές - Αττικής

Διεύθυνση: Αρκαδίου Κρήτης 16, 13671 Αχαρνές Αττικής

Τηλέφωνο: +302170001466

Γεωγραφικό πλάτος: 23.734283066162693

Γεωγραφικό μήκος: 38.05418686678967

ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΑ - Αχαρνές

Περιγραφή - ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΑ - Αχαρνές Άλλο - Αχαρνές Αχαρνές - Αττικής

Η εταιρεία ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΑ, στις Αχαρνές, α­να­λα­μ­βά­νει κά­θε εί­δους αποφράξεις αποχετεύσεων σε κα­τοι­κίες, πο­λυ­κα­τοι­κίες, ε­στια­τό­ρια, ξενο­δο­χεία, ε­πα­γ­γε­λ­μα­τι­κούς χώ­ρους, βιο­μη­χα­νίες, γή­πε­δα, δη­μό­σια κτί­ρια κ.τ.λ.

Ενδει­κτι­κές ερ­γα­σίες ε­σω­τε­ρι­κών χώ­ρων, που πραγματοποιούνται, είναι: απο­φρά­ξεις νε­ρο­χυ­τών, νιπτή­ρων, μπα­νιέ­ρων και λε­κα­νών, ενώ πραγματοποιούνται και αποφράξεις σι­φω­νιών μπά­νιου, κά­θε­των τουα­λέτας και κου­ζί­νας κ.τ.λ.

Πραγματοποιεί, ενδει­κτι­κά, ερ­γα­σίες ε­ξω­τε­ρι­κών χώ­ρων, όπως: αποφρά­ξεις φρεα­τίων, υδρορροών, κα­θα­ρι­σμό φρε­α­τίων κ.τ.λ.

Αναλαμβάνονται, επίσης, προληπτικές εργασίες, όπως μη­νιαίες συ­ντη­ρή­σεις φρε­α­τίων, αποχε­τεύ­σεων κ.τ.λ.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται ειδικές εργασίες, όπως: υδρο­βο­λές, κα­θα­ρι­σμός με­γά­λων ε­πι­φα­νειών κ.λπ.

Η ε­ται­ρεία μας, σε συ­νερ­γα­σία με ε­ξει­δικευ­μέ­νο συ­νερ­γά­τη (που εί­ναι πλή­ρως πι­στο­ποιη­μέ­νος και α­να­γνω­ρι­σμέ­νος α­πό το Υπουρ­γείο Αγροτι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, με α­ριθ­μό α­δείας 2641/2015), προσφέρει υ­πη­ρε­σίες για την α­ντι­με­τώ­πι­ση ε­ντό­μων και τρω­κτι­κών σε κα­τοι­κη­μέ­νους χώ­ρους.

Εξυπηρετεί όλο το 24ωρο για όλη την εβδομάδα.